Η προσευχή του Κυρίου στα Αραμαϊκά

Aboon Dbashmayo
(Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς)
Nethcadash shmokh

(αγιασθήτω το όνομά Σου)
teethe malkoothokh,

(ελθέτω η βασιλεία Σου),
nehwe sebyonokh,

(γεννηθήτω το θέλημά Σου),
aykano Dbashmayo off bar\'o.

( ως εν ουρανώ και επί της γης.)

Hab lan lahmo dsoonconan yawmono,
(Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και)
washbook lan howbain wahtohain

(άφες ημίν τα οφειλήματα ημών)
aykano doff hnan shbakn il hayobain

(ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών)
lo thaalan il nessyoono

(και μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν)
elo fasson men beesho

(αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού)
metool ddeelokhee malkootho,

(ότι Σου εστί η Βασιλεία)
ou haylo ou Teshbohto,

(και η δύναμις, και η δόξα)
loalam olmen Amin.

(νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.)

Μοναστηριακά Προϊόντα που σας προτείνουμε

X