ΦΙΛΤΡΑ

Λευκοί Οίνοι

Διψᾷ ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ μετὰ δακρύων ἀναζητῶ Αὐτόν.
Ἁγίου Σιλουανοῦ