Βασιλεύ Ουράνιε

Βασιλεύ  ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας,

ο πανταχού παρών  και τα πάντα πληρών ,

ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ,

ελθέ και σκήνωσον εν ημίν,

και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος,

και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν .

 

Μοναστηριακά Προϊόντα που σας προτείνουμε

X